Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer


El' Papel
t.a.v. Ellen Peeks
Hoofdstraat 3 
7851 AA Zweeloo 
E-mail: info@elpapel.nl 

KvK-nummer: 27172548 
BTW-nummer: NL003476072B59 

REKENING: 
T.n.v. El' Papel Products
IBAN: NL60KNAB0767011678
BIC: KNABNL2H 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van zowel verzending als terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. d) die speciaal in opdracht (op verzoek) van de consument zijn gemaakt en/of besteld, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd.

 Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod (offerte) vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Aan foutief vermelde prijzen in de webwinkel kunnen geen rechten worden ontleend, maar de consument heeft wel de mogelijkheid om van de aankoop af te zien.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product niet mogelijk blijken te zijn, zal El' Papel z.s.m. contact opnemen om de consument hiervan in kennis te stellen. En te zien wat er over kan worden afgesproken (vervangend artikel, geld terug).

Artikel 12 - Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

      2.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

BETALEN 

Betalen bij El' Papel is mogelijk op de volgende drie manieren:
1) Door bankoverschrijving. Houd hierbij wel rekening met het feit dat het even kan duren voordat het geld is bijgeschreven
    en je  bestelling dus jouw kant op komt. 
    Maak het bedrag over op rekeningnummer NL60KNAB0767011678 t.a.v. El' Papel onder vermelding van je factuurnummer. 
    Voor buitenlandse klanten is de IBAN NL60KNAB0767011678 en de BIC is KNABNL2H. 
2) Via iDEAL. Dit is een veilige en gemakkelijke manier, waardoor wij de bestelling snel af kunnen handelen. 
    Bij betalen zul je Sisow zien staan, dit klopt. Sisow verzorgt voor ons deze betaalmethode. 
3) Via PayPal. Dit is ook een veilige en gemakkelijke manier. Let op, we rekenen hier wel 3% voor.
    Die 3% krijgen wij niet, dit zijn de betaalkosten die PayPal rekent over een betaling.

Verzendkosten:
El' Papel hanteert verzendkosten conform de richtlijnen (porto/gewicht) van PostNL. Deze prijzen zijn inclusief BTW.
Pakketpost is dus € 6,95.  
Voor brievenbuspakjes met Track & Trace  zijn de kosten €4,50. 
Post verstuurd  ZONDER Track & Trace  valt NIET onder de verantwoordelijkheid van El' Papel, hierbij valt de verantwoordelijkheid voor het pakje vanaf het moment van versturen voor de verantwoordelijkheid van de koper. 
Bij bestellingen vanaf € 85,00 komen (binnen Nederland) de verzendkosten voor de consument te vervallen (zijn voor rekening van El' Papel). Wel komen er nog handelingskosten bij je bestelling, omdat je bestelling natuurlijk ook goed verpakt moet worden.

Levertijd en bezorging:
De levertijd bedraagt gemiddeld 1 tot 3 werkdagen.
El' Papel verstuurt alles via PostNL en is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die het onderweg oploopt.
Aan de levertijd kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

Verzending/beschadiging: 
Alle bestellingen worden met zorg verpakt en bezorgd door PostNL.
Toch kan het voorkomen dat uw bestelling beschadigd is tijdens het vervoeren.
Neem in dit geval binnen 24 uur na ontvangst contact op via info@elpapel.nl

Retourneren:
Het kan zijn dat het product niet aan jouw wensen voldoet. In dit geval mag je het product binnen 10 dagen retourneren.
Dit moet in de originele, onbeschadigde verpakking. Ook het product zelf moet ongebruikt en onbeschadigd zijn.
Wanneer het product bij ons binnen is, zal het aankoopbedrag zo snel mogelijk op je rekening worden teruggestort.
Verzend- èn retourkosten zijn in dit geval voor de consument. Dit is omdat ook het verpakken en de verpakkingsmaterialen
geld kosten en we hiermee jouw pakketje mooi en goed verzorgd (stevig) kunnen inpakken.
 

Retouradres: 
El' Papel
Hoofdstraat 3
7851 AA Zweeloo

 

Afhalen van je bestelling: 
Wil je verzendkosten besparen? Kom je bestelling dan gezellig even ophalen!
Verander tijdens het betaalproces ‘versturen binnen Nederland' in 'afhalen'. 
Via de mail maken we dan een afspraak voor een geschikt moment. 

Het adres om af te halen is:
El' Papel 
Hoofdstraat 3
7851 AA Zweeloo
 
NB. Er staat een totempaal & engelse telefooncel voor het atelier en er hangt een windturbine.
Het is het eerste/laatste huis op de grens van Zweeloo/Aalden, 
tegenover de ingang van de camping/het zwembad.